Clo3-lewis-structuur, kenmerken: 13 feiten die u moet weten:

clo3-lewis-structuur en andere belangrijke details zullen in dit artikel worden besproken.

Chloraatanion, ClO3 - eenwaardig anion dat als sterk oxidatiemiddel wordt gebruikt. Het bestaat uit chloor met drie zuurstofatomen en een overmatige negatieve lading.

Feiten over Chloraatanion, ClO3-

Chloraat anion is een zout van chloorzuur. Het molecuulgewicht is 83.45 g/mol. Het heeft chloor met drie zuurstofatomen erin. Chloor bestaat hier in +5 oxidatietoestand. Het is een krachtige oxidator die gemakkelijk oxideerbare materialen kan oxideren. Het blijkt een onstabiele verbinding te zijn.
Chloraten worden gevormd door de reactie van chloor met hete metaalhydroxiden. Dit is een laboratoriummethode, maar er is ook een industriële methode. Industrieel kan het worden bereid door waterig NaCl of pekel te laten reageren met metaalhydroxiden.

Het combineert met bepaalde metalen zoals kalium, natrium en magnesium om overeenkomstige zouten te vormen. Het is relatief giftig en ziet er nat uit met vocht erin.

Lewis Dot Structuur van chloraatanion, ClO3-

De Lewis-structuur van chloraatanion wordt door enkele stappen getrokken. Ze zijn als volgt.

  • Tel eerst het totale aantal valentie-elektronen in chloraatanion. Chloor met zeven en zuurstof met zes elektronen. Bovendien is er één negatieve lading die één elektronoverschot is. Dus in totaal 7+3×6+1 = 26 elektronen.
  • Schrijf het centrale chlooratoom omringd door drie zuurstof. Vorm een ​​binding tussen chloor en zuurstof. Om de binding te maken waren er zes elektronen nodig, dus de resterende 20 elektronen zijn gelijk verdeeld over alle atomen. Eerst verdelen met zuurstofatoom. Distributie moet zo gebeuren dat de atomen de octetregel volgen.
clo3-lewis structuur
Lewis-structuur van ClO3 –
  • De nu getekende structuur is niet correct. Bij het beschouwen van de formele ladingen is het respectievelijk 2 en -1 voor chloor en zuurstof. Voor een stabiel bestaan ​​moet de formele lading nul zijn. Dus laten we teken een Lewis-puntstructuur zonder formele ladingen voor chloor en zuurstof. De structuur is
Stal Lewis-structuur van ClO3 –

Resonantie in chloraatanion, ClO3-

Chloraatanion heeft meer dan één structuur. We kunnen dus zeggen dat het resonantie ondergaat. Resonantie is de beweging van elektronen geassocieerd met een atoom in een molecuul. Een dergelijke structuur verkregen omdat het resultaat resonantiestructuur isopnieuw.

De resonantie- of resonerende structuren van chloraatanion zijn te wijten aan de beweging van elektronen die met zuurstof zijn geassocieerd. Dat zijn drie structuren voor chloraatanion. Het is

Resonantie in ClO3 -

Octetregel in chloraatanion, ClO3-

Chloraatanion bestaat uit drie zuurstofatomen met één centraal chlooratoom. De meest stabiele Lewis-structuur van dit ion kan worden gebruikt om te onderzoeken of het de octetregel volgt of niet.

Octet in ClO3 -

 Uit de bovenstaande afbeelding kunnen we zien dat alle drie zuurstof acht elektronen in zijn valentieschil hebben. Dus ze gehoorzamen volledig aan de octetregel. Als we naar het chlooratoom kijken, heeft het meer dan acht dat is twaalf elektronen die ermee geassocieerd zijn. Dus het chlooratoom dat hier aanwezig is, is hypervalent molecuul of we kunnen zeggen dat chloor in chloraation octet heeft uitgebreid.

Formele lading in chloraatanion, ClO3-

De formele lading van chloraatanion wordt berekend door te kijken naar zijn Lewis-structuur.

Valentie-elektronen in ClO3 -

Formele lading = valentie-elektronen - Aantal elektronen - Aantal bindingen

Formele lading van chloor = 7-2-5 = 0

Formele lading in zuurstof = 6-4-2 = 0

Formele lading in één zuurstof met enkele binding = 6-6-1 = -1

De formele lading van atomen in chloraatanion is nul voor twee chloor- en twee zuurstofatomen.

Valentie-elektronen in chloraatanion, ClO3-

Het totale aantal elektronen dat betrokken is bij het maken van bindingen wordt de valentie-elektronen genoemd. Het totale aantal elektronen dat betrokken is bij het maken van bindingen van chloraatanion is 26.

Eenzaam elektronenpaar in chloraatanion, ClO3-

De eenzame paren die aanwezig zijn in chloraatanion zijn 8 paren.
Chloor bevat één paar. Twee zuurstofatomen hebben elk twee eenzame paar. Een van de zuurstof heeft drie paar.

Vorm en hoek van ClO3-

Volgens de VSEPR-theorie nemen atomen een positie in rond het centrale atoom op een zodanige manier dat de afstoting tussen de elektronen geassocieerd met atomen wordt verminderd. Chloraatanion is AX3N-type molecuul. Dat wil zeggen: A is het centrale atoom (Cl), X is het atoom dat is vastgemaakt aan het centrale atoom (zuurstof), N is het aantal eenzame paren in het centrale atoom (1).

De SP3 hybridisatie gevolgd door chloraation moet een tetraëdrische vorm hebben. Maar de aanwezigheid van een eenzaam paar in chlooratomen staat deze geometrie niet toe. Er is een sterke afstoting tussen de eenzame paren in chloor en zuurstof.

Om deze factor te verminderen zullen de atomen zo ver als uit elkaar blijven om triagonale piramidale geometrie te vormen met bindingshoek 1070. De bindingslengte van Cl-O-bindingen is hetzelfde en is 1.49 x 10-10m.

Vorm en bindingshoek van ClO3 -

Hybridisatie in chloraatanion, ClO3-

De hybridisatie in elk ionisch molecuul kan worden gevonden door de volgende vergelijking.

          Hybridisatie = ½[ valentie-elektronen – eenwaardig atoom – kationisch 

                                     lading + anionische lading]

Hier is de valentie-elektronen in chloor 7. Er is hier geen eenwaardig atoom aanwezig. Kationische en anionische lading is respectievelijk 0 en 1.

Door deze waarden te vervangen door de bovenstaande vergelijking,

Hybridisatie = ½[7-0-0+1] = 8/2 = 4

Omdat er vier orbitalen bij betrokken zijn, kan het sp . ondergaan3 hybridisatie. Door de aanwezigheid van een eenzaam paar in het centrale chlooratoom werd de vorm vervormd tot een driehoekige piramidale vorm met een bindingshoek van bijna 1070.    

Oplosbaarheid van chloraatanion, ClO3-

Chloraatanion is een negatief geladen ion dat oplosbaar is in water. Het komt door de polaire aard van ionen. Water is een polair molecuul, dus het lost alle andere polaire stoffen op.                                                                                                                             

Is chloraatanion, ClO3- Polair of niet?


Chloraatanion is een polair molecuul. Dat komt door zijn symmetrie. Het is een niet-symmetrisch molecuul. Een symmetrisch molecuul kan niet polair zijn. De verschillende elektronegativiteit van de atomen die eraan vastzitten, creëert een ladingsscheiding daartussen.

Dit geeft aanleiding tot dipoolmoment. Als de moleculen symmetrisch van structuur zijn, wordt het dipoolmoment geannuleerd en zijn ze niet-polair. Maar hier staat de asymmetrische structuur van het molecuul niet toe dat het dipoolmoment wordt geannuleerd. Daarom is het een polair molecuul met een dipoolmoment eromheen.

Is chloraatanion, ClO3- Ionisch of niet? 


Chloraatanion is puur een ionische verbinding. Er is een negatieve lading geassocieerd met dit molecuul, wat aangeeft dat het een anion is. Wanneer het wordt gecombineerd met elektropositief metaal, vormt het zijn stabiele zout. Dus chloraation wordt weergegeven met een negatieve lading buiten de haakjes van het molecuul. Het is dus een ionische verbinding en niet covalent van aard.

Is chloraatanion, ClO3- Zuur of niet?


Chloraatanion is een geconjugeerde base van chloorzuur. Wanneer het reageert met water vormt het chloorzuur.

Is chloraatanion, ClO3-  is tetraëdrisch of lineair?

 Chloraatanion is noch tetraëdrisch noch lineair. Het is driehoekig piramidaal van vorm.

Structuur van ClO3 -

Conclusie

Chloraatanion is een anorganisch anion dat wordt verkregen door de protoneringsreactie van chloorzuur. In dit artikel wordt uitgelegd dat het sp . is3 gehybridiseerd molecuul met 26 valentie-elektronen. Het vertoont meer dan één resonantiestructuur. De moleculaire geometrie is driehoekig piramidaal met 1070 bindings hoek. Chloraation is een polair molecuul dat oplosbaar is in water en zuur van aard is. De Lewis-structuur wordt in dit artikel getekend.

Scroll naar boven