HBrO3 Lewis-structuur, kenmerken: 23 volledige snelle feiten


HBrO3 Lewis-structuur, ook wel broomzuur genoemd, is een oxozuur dat alleen in een waterige oplossing kan voorkomen. De eigenschappen ervan, variërend van verlijmen tot structureel tot elektronisch, worden in dit artikel beschreven.

HBrO3 Lewis-structuur bestaat uit een broomatoom, 2 zuurstofatomen en één hydroxyl-OH-groep. Hier is broom het centrale atoom en het vormt 2 dubbele covalente bindingen met 2 zuurstofatomen en een enkele covalente binding met de hydroxylgroep, waardoor de octetstabiliteitscriteria voor elk betrokken atoom worden voltooid.

HBrO3 Lewis-structuur aangeduid met verschillende namen zoals broomzuur of waterstofbromaat is een oxozuur. Het is kleurloos en komt voor in waterige oplossingen, maar vanwege zijn hoge gevoeligheid vervalt het bij kamertemperatuur tot broom en vormt een geelgekleurde oplossing. HBrO3 Lewis-structuur is een zeer sterk oxidatiemiddel en heeft een corrosief karakter.

HBrO3 Lewis-structuur is betrokken bij een van de bekende naamreacties, de Belousov-Zhabotinsky reactie. HBrO3 Lewis-structuur heeft een belangrijke positie in deze reactie. Een andere methode waarmee de HBr3 Lewis-structuur kan worden verkregen, is een reactie tussen bariumbromaat en zwavelzuur die leidt tot het neerslaan van bariumsulfaat op de bodem en decanteer de HBr3 Lewis-structuur.

Chemisch gezien zijn er veel toepassingen geassocieerd met de HBrO3 Lewis-structuur, waar het kan worden gebruikt bij de vervaardiging van bromaten die verder worden gebruikt bij de synthese van anorganisch broom en verschillende andere bromiden van zink, calcium en natrium. Afgezien van deze HBrO3 wordt Lewis-structuur gebruikt in de metallurgische industrie voor ertsextractie en organobrominesynthese.

De eigenschappen die verband houden met de HBrO3 Lewis-structuur worden hieronder in detail besproken:

 1. Hoe teken je de HBrO3 Lewis-structuur?
 2. HBrO3 Lewis-structuurresonantie
 3. HBrO3 Lewis-structuurvorm en moleculaire geometrie
 4. HBrO3 Lewis-structuur formele lading
 5. HBrO3 Lewis-structuur bindingshoek
 6. HBrO3 Lewis-structuuroctetregel
 7. HBrO3 Lewis-structuur eenzaam paar
 8. HBrO3 Lewis-structuur valentie-elektronen
 9. HBrO3 Lewis-structuurhybridisatie
 10. HBrO3 Lewis-structuur oplosbaarheid
 11. Is de HBrO3 Lewis-structuur oplosbaar in water?
 12. Is de HBrO3 Lewis-structuur een elektrolyt?
 13. Is de HBrO3 Lewis-structuur een sterke elektrolyt?
 14. Is de HBrO3 Lewis-structuur zuur of basisch?
 15. Is de HBrO3 Lewis-structuur een binair zuur?
 16. Is HBrO3 Lewis-structuur een Lewis-zuur?
 17. Is de HBrO3 Lewis-structuur een sterk zuur?
 18. Is de HBrO3 Lewis-structuur ionisch of covalent?
 19. Is de HBrO3 Lewis-structuur polair of niet-polair?
 20. Is de HBrO3 Lewis-structuur sterker dan HBrO2?
 21. Is de HBrO3 Lewis-structuur sterker dan HClO3?
 22. Is de HBrO3 Lewis-structuur sterker dan HBrO4?
 23. Is de HBrO3 Lewis-structuur organisch of anorganisch?

Hoe teken je de HBrO3 Lewis-structuur?

HBrO3 Lewis-structuur elektronenpuntweergave omvat enkele stappen die leiden tot de afsluitende structurele beschrijving. Deze stappen worden vooraf besproken:

Stap 1: Tel het aantal valentie-elektronen

Het is heel duidelijk dat de HBr3 Lewis-structuur waterstof-, broom- en zuurstofatomen omvat. Waterstof heeft 1 valentie-elektron. Evenzo hebben broom en zuurstof respectievelijk 7 en 6 valentie-elektronen. Dit houdt in dat de totale valentie-elektronen bij verdere binding in de HBrO3-Lewisstructuur 1 + 7 + 6 × 3 = 26 zijn.

Stap 2: Op zoek naar het centrale atoom

Het centrale atoom in elke Lewis-structuurformatie moet het minst elektronegatieve element zijn, omdat het zal helpen bij een goede verdeling van de elektronenwolk. Wat betreft de HBrO3 Lewis-structuur is waterstof hier het minst elektronegatieve element, maar vanwege zijn kleine formaat kan het zulke grote atomen niet herbergen.

Dus tussen broom en zuurstof moet broom het centrale atoom zijn, omdat het minder elektronegativiteit heeft in vergelijking met zuurstof.

Stap 3: Voltooiing van de binding (Octet- en dupletregel)

Binding in de HBrO3 Lewis-structuur kan alleen als volledig worden beschouwd als aan de octetstabiliteit in alle atomen en de dupletstabiliteit in waterstof is voldaan. Dus broom zal in het centrum zijn en de zuurstofatomen zullen het omringen. Het waterstofatoom zal samengaan met één zuurstofatoom en de hydroxyl-OH-groep vormen.

De andere twee zuurstofatomen vormen dubbele covalente bindingen met het broomatoom en de OH-groep vormt een enkele covalente binding met het Br-atoom. Hier heeft het broomatoom na binding meer dan 8 valentie-elektronen. Dit komt omdat broom een ​​anomalie is en vanwege zijn grote omvang in de halogeenfamilie een geëxpandeerd octet kan vormen.

Stap 4: Berekening van de formele kosten

De formele lading van elk atoom in het molecuul wordt berekend na de vorming van de Lewis-structuur en de HBrO3-Lewis-structuur is niet onaangetast. Hoe kleiner de formele lading, hoe authentieker de elektrische ladingsverdeling en hoe stabieler het molecuul. 

Vóór de vorming van een dubbele binding tussen broom- en zuurstofatomen was de formele lading op broom +2 en op zuurstofatomen was het -1. Dus om de structuur stabiel en formele lading 0 te maken, was er de vorming van dubbele covalente bindingen tussen het broomatoom en twee zuurstofatomen. De ladingen werden geminimaliseerd en de HBrO3 Lewis-structuur werd stabiel.

HBrO3 Lewis-structuurresonantie

Vorming van HBrO3 Lewis-structuur canonieke vormen is niet mogelijk omdat het waterstofatoom eraan vastzit. Na dissociatie is er de vorming van bromaationen.

In bromaation is er de aanwezigheid van een negatieve lading, eenzaam paar en dubbele bindingen die de delokalisatie gemakkelijk maken. Dus de resonantie wordt waargenomen in de geconjugeerde base van de HBrO3 Lewis-structuur.

HBrO3 Lewis-structuurvorm en moleculaire geometrie

De moleculaire vorm en geometrie van de HBrO3 Lewis-structuur worden bepaald door de VSEPR-theorie. Volgens de weergave en rangschikking van de elektronenpunt vertoont de HBrO3-Lewis-structuur een trigonale piramidale vorm en tetraëdrische geometrie.

HBrO3 Lewis-structuur
3D-weergave van HBrO3 Lewis-structuur
(Bal en Stick-model)

HBrO3 Lewis-structuur formele lading

Het controleren van de formele lading is belangrijk om de stabiliteit van de HBrO3 Lewis-structuur te bevestigen. De methode om formele lading te vinden:

Formele lading = Valentie-elektronen - Niet-bindende elektronen - Bindende elektronen / 2

FC van H in HBrO3 Lewis-structuur = 1 – 0 – 2/2 = 0

FC van Br in HBrO3 Lewis-structuur = 7 – 2 – 10/2 =0

FC van O (OH-groep) in HBrO3 Lewis-structuur = 6 – 4 – 4/2 = 0

FC van O in HBrO3 Lewis-structuur = 6 – 4 – 4/2 = 0

HBrO3 Lewis-structuur bindingshoek

De bindingshoek in de HBrO3 Lewis-structuur is nog niet duidelijk en exact. Omdat de hybridisatie sp3 is en de geometrie tetraëdrisch is, is deze ongeveer 120 graden of minder dan dat. Het is bijna 104 graden.

Het eenzame elektronenpaar op het broomatoom trekt vanwege zijn afstotende eigenschappen de elektronenwolk naar zich toe, waardoor de HBrO3-Lewis-structuur krimpt.

HBrO3 Lewis-structuuroctetregel

De octetregel is het kernconcept van binding, dat benadrukt dat elk element 8 valentie-elektronen moet hebben om als stabiel te worden beschouwd. Om aan deze parameters te voldoen, kunnen elementen verschillende verbindingen vormen door elektronen te delen, te verliezen en te winnen.

HBrO3 Lewis-structuur verschilt er niet van. Het waterstofatoom voltooit zijn duplex door 1 elektron te delen met zuurstof. De zuurstof van de hydroxyl-OH-groep deelt zijn ene elektron met het centrale broomatoom en resulteert in een enkele covalente binding.

De andere 2 zuurstof vormen een dubbele covalente binding waarbij het broomatoom aan de stabiliteitscriteria voldoet. Broomatoom daarentegen is een uitzondering en vormt een uitgebreid octet om aan de formele ladingsstabiliteit te voldoen.

HBrO3 Lewis-structuur eenzaam paar

Eenzame elektronenparen in elke Lewis-structuur zijn die elektronen die geen rol spelen bij het delen als de octetcriteria en de binding is vervuld. Daarom worden ze ook wel niet-bindende elektronen genoemd. Ze nemen echter niet deel aan hechting vanwege het voltooien van stabiliteitscriteria en zijn zeer invloedrijk bij het bepalen van verschillende elektronische eigenschappen.

Wat de HBrO3 Lewis-structuur betreft, is er de aanwezigheid van 1 eenzaam elektronenpaar omdat het een hypervalente soort is. Afgezien hiervan worden 2 eenzame elektronenparen waargenomen op alle 3 zuurstofatomen na het vormen van 2 dubbele covalente bindingen en één enkele covalente binding.

Daarom is het totale aantal eenzame elektronenparen in de HBrO3 Lewis-structuur 7, wat betekent dat er in totaal 14 elektronen zijn die niet betrokken zijn bij binding.

HBrO3 Lewis-structuur valentie-elektronen

HBr3 Lewis-structuur omvat 1 waterstofatoom, 1 broomatoom en 3 zuurstofatomen. Een goede analyse van de positie van elementen in het periodiek systeem laat zien dat waterstof 1 valentie-elektron heeft, broom 7 valentie-elektronen en zuurstof 6 valentie-elektronen. Dus volgens de formule is het totale aantal elektronen in de HBrO3 Lewis-structuur 26.

Maar van deze 26 valentie-elektronen heeft het centrale broomatoom 2 elektronen die niet deelnemen aan de vorming van chemische bindingen. Vandaar dat het totale aantal valentie-elektronen in de HBrO3 Lewis-structuur die deelnemen aan binding 24 is.

HBrO3 Lewis-structuurhybridisatie

In het geval van de HBrO3 Lewis-structuur is de hybridisatie van het centrale atoom belangrijk. Het hybridisatiemodel werkt goed in het geval van organische moleculen tot de tweede periode van het periodiek systeem, maar het wordt moeilijk te beoordelen met de derde periode.

Dus eerst wordt de geometrie bepaald op basis van het VSEPR-model en vervolgens wordt de hybridisatie beoordeeld. Omdat de geometrie van de HBrO3-Lewis-structuur tetraëdrisch is, is de hybridisatie sp3.

HBrO3 Lewis-structuur oplosbaarheid

Veel gedetailleerde informatie over de oplosbaarheid van de HBrO3 Lewis-structuur is niet beschikbaar. HBr3 Lewis-structuur die een oxyzuur is, bestaat alleen in waterige oplossingen. Dus het bestaan ​​van HBrO3 Lewis-structuur wordt waargenomen in een waterig medium en niet in organische oplosmiddelen.

Is de HBrO3 Lewis-structuur oplosbaar in water?

Ja, de HBrO3 Lewis-structuur is oplosbaar in water. Het bestaan ​​ervan wordt alleen gevonden in een waterig medium. Het kan op een omkeerbare manier reageren met het watermolecuul, waarbij waterstof en zuurstofgas samen met waterstofbromide (HBr) vrijkomen.

Is de HBrO3 Lewis-structuur een elektrolyt?

Elektrolyten zijn die stoffen die kunnen oplossen in water om te dissociëren in ionen. Deze ionen zijn kationen en anionen. Ze kunnen leiden tot de vorming van verschillende zuren en basen. HBrO3 Lewis-structuur is ook een elektrolyt.

Het is anorganisch en kan gemakkelijk in water oplossen en het bestaan ​​ervan wordt beschouwd in een waterig medium. Het dissocieert ook in het waterige medium onder vorming van H+- en BrO3-ionen. 

Is de HBrO3 Lewis-structuur een sterke elektrolyt?

Ja, de HBrO3 Lewis-structuur is een sterke elektrolyt. Het wordt als een sterke elektrolyt beschouwd omdat het volledige dissociatie kan vertonen, in tegenstelling tot zwakke elektrolyten die slechts gedeeltelijk dissociëren.

Een andere reden waarom de HBrO3 Lewis-structuur als een sterke elektrolyt wordt beschouwd, is dat het een sterk anorganisch oxyzuur is met de juiste kationen en anionen.

Is de HBrO3 Lewis-structuur zuur of basisch?

HBrO3 Lewis-structuur of broomzuur, zoals de naam al doet vermoeden, is zuur en wordt beschouwd als een van de sterke zuren. Het behoort tot de klasse van oxozuren die, zoals de naam al doet vermoeden, ook zuurstofatomen hebben.

De HBrO3 Lewis-structuur bevat wel een OH-groep, maar kan niet als een base worden beschouwd omdat het bij dissociatie geen hydroxylionen geeft.

Is de HBrO3 Lewis-structuur een binair zuur?

Nee, de HBrO3 Lewis-structuur is geen binair zuur. Binaire zuren hebben meestal waterstof en een halogeenatoom. HBr, HF en HCl worden bijvoorbeeld als binaire zuren beschouwd. HBrO3 Lewis-structuur is een oxyzuur met de algemene formule HaXbOc.

Is HBrO3 Lewis-structuur een Lewis-zuur?

Volgens de zuur-base-theorie past de HBrO3 Lewis-structuur niet in de categorie van Lewis-zuur. Ironisch genoeg is het een Lewis-base. HBrO3 Lewis-structuur heeft broom als centraal atoom en in dit broom is een hypervalente soort die een uitgebreid octet vormt.

Dus het kan geen elektronen accepteren, in plaats daarvan kan het de elektronen doneren.

Is de HBrO3 Lewis-structuur een sterk zuur?

Ja, de HBrO3 Lewis-structuur is een zeer sterk zuur. Het valt onder de categorie van oxozuren en bestaat alleen in waterig medium. Een ander bewijs van zijn sterke zuurgraad is zijn vermogen om de dissociatie in H+-ionen en BrO3-ionen te voltooien.

Is de HBrO3 Lewis-structuur ionisch of covalent?

De Lewis-elektronenpuntweergave geeft weer dat de HBr3 Lewis-structuur een covalente verbinding is. In de HBrO3 Lewis-structuur zijn alle betrokken atomen niet-metalen die onderling niet veel elektronegativiteitsverschil hebben.

Ook in de HBrO3 Lewis-structuur is er het delen van elektronen in plaats van verlies en winst van elektronen zoals in elektrovalente soorten. Al deze gedragingen door de HBrO3 Lewis-structuur bevestigen de covalentie ervan.

Is de HBrO3 Lewis-structuur polair of niet-polair?

HBrO3 Lewis-structuur is een polaire verbinding met een netto dipoolmoment. De structuur is niet symmetrisch of tetraëdrisch van vorm. Het heeft een driehoekige piramidale vorm. Het gaf ook een gedeeltelijke positieve en negatieve lading. Vandaar dat de HBrO3-Lewis-structuur een polaire verbinding is.

Is de HBrO3 Lewis-structuur sterker dan HBrO2?

Ja, de HBrO3 Lewis-structuur is sterker dan de HBrO2 Lewis-structuur in termen van hun zuurgraad. In oxyzuren wanneer er hetzelfde centrale atoom is, wordt het atoom met meer gebonden atomen als sterker beschouwd.

Uit de formule van HBrO3 Lewis-structuur en HBrO2 blijkt dat de eerste sterker is dan de laatste.

Is de HBrO3 Lewis-structuur sterker dan HClO3?

Zowel de HBrO3 Lewis-structuur als HClO3 zijn oxyzuren waarbij het halogeen is gehecht aan de drie zuurstofatomen waar de elektronenwolk verschuift van halogeen naar de zuurstof. Maar halogenen zijn de elektronegatieve soorten die de elektronenwolken naar zich toe trekken.

Daarvoor komt H+ ion vrij en zijn elektronen worden door bromaat- en chloraationen in de vorm van een negatieve lading vastgehouden. Chloor, dat meer elektronegatief is, heeft een grotere neiging om elektronen aan te trekken dan broom.

Vandaar dat de HClO3-Lewis-structuur sterker is dan de HBrO3-Lewis-structuur.

Is de HBrO3 Lewis-structuur sterker dan HBrO4?

Nee, de HBrO3 Lewis-structuur is qua zuurgraad niet sterker dan de HBrO4 Lewis-structuur. De pKa-waarde van HBrO3 Lewis-structuur en HBrO4 is respectievelijk -2 en -4.6.

Dit geeft aan dat beide sterke zuren zijn. Maar de pKa-waarde van HBrO4 ligt 2 orden voor op de HBrO3 Lewis-structuur. Daarom is de HBrO3-Lewisstructuur minder sterk dan HBrO4.

Is de HBrO3 Lewis-structuur organisch of anorganisch?

Een verbinding wordt als organisch beschouwd als deze ketens van koolstof, waterstof en zuurstof heeft die gezamenlijk koolwaterstoffen worden genoemd. In de HBrO3 Lewis-structuur is er de aanwezigheid van zuurstof en waterstof, maar koolstof is afwezig.

Het kan dus niet als een organisch zuur worden beschouwd. InsBrO3 Lewis-structuur is een anorganisch sterk oxyzuur.

Conclusie

In een notendop, de HBrO3 Lewis-structuur is een sterk anorganisch oxyzuur dat covalente binding vertoont en alleen voorkomt in het waterige medium. Het centrale broomatoom is een uitzondering en om aan de stabiliteitscriteria te voldoen, kan het een geëxpandeerd octet vormen en hypervalente soorten vormen.

Mansi Sharma

Hallo, ik ben Mansi Sharma, een gepassioneerde wetenschappelijke academische schrijver. Mijn doel is om een ​​brug te slaan tussen academisch onderzoek en business development. Laten we verbinding maken via LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mansi-sharma22

Recente Nieuws