Hoe u momentum kunt vinden met behoudswetten: een uitgebreide gids

Momentum is een fundamenteel concept in de natuurkunde dat de beweging van een object beschrijft. Het wordt gedefinieerd als het product van de massa van een object en zijn snelheid. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer er geen externe krachten op een systeem inwerken, blijft het totale momentum van dat systeem constant. Dit principe staat bekend als het behoud van momentum.

In deze blogpost onderzoeken we hoe we momentum kunnen vinden met behulp van de behoudswetten. We bespreken de formule voor behoud van momentum, hoe deze toe te passen, en geven uitgewerkte voorbeelden. We zullen ook de voorwaarden onderzoeken voor de geldigheid van behoud van momentum, gevallen waarin dit niet van toepassing is, en methoden om te bepalen of momentum behouden blijft of niet. Daarnaast zullen we technieken verkennen om momentum te berekenen zonder snelheid of massa en de voorspellingen en toepassingen van de wet van behoud van momentum bespreken.

De formule voor behoud van momentum

Uitleg van de formule voor momentumbehoud

Hoe u momentum kunt vinden met behoudswetten
Afbeelding door Jacopo Bertolotti – Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, gelicentieerd onder CC0.

De formule voor het behoud van momentum is gebaseerd op het principe dat het totale momentum van een geïsoleerd systeem constant blijft. Wiskundig gezien kan het worden uitgedrukt als:

\text{Totaal aanvankelijk momentum} = \text{Totaal eindmomentum}

Deze vergelijking betekent dat de som van de impulsen van alle objecten die bij een systeem betrokken zijn vóór een gebeurtenis gelijk is aan de som van hun impulsen na de gebeurtenis.

Hoe u de formule voor momentumbehoud toepast

Hoe u momentum kunt vinden met behoudswetten
Afbeelding door Gebruiker: Williamjkingston – Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, gelicentieerd onder CC0.

Volg deze stappen om de formule voor behoud van momentum toe te passen:

 1. Identificeer het systeem: Bepaal de objecten of deeltjes waaruit het systeem bestaat waarvan u het momentum wilt berekenen.

 2. Definieer de begin- en eindtoestand: Specificeer de begintoestand van het systeem, waarbij de objecten bepaalde snelheden en massa's hebben. Bepaal vervolgens de eindtoestand nadat de gebeurtenis of interactie heeft plaatsgevonden.

 3. Bereken het momentum: Vind het momentum van elk object in de begin- en eindtoestand door de massa te vermenigvuldigen met zijn snelheid.

 4. Formuleer de vergelijking: Schrijf een vergelijking die het totale initiële momentum gelijkstelt aan het totale eindmomentum.

 5. Los de onbekenden op: Als er onbekende snelheden of massa's zijn, gebruik dan algebraïsche methoden om deze op te lossen.

Uitgewerkte voorbeelden met behulp van de formule voor momentumbehoud

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe de formule voor behoud van momentum kan worden toegepast:

Voorbeeld: Twee auto's, auto A en auto B, staan ​​aanvankelijk stil. Auto A heeft een massa van 1000 kg en auto B heeft een massa van 1500 kg. Auto A komt in botsing met auto B, en na de botsing blijven ze bij elkaar. Vind hun eindsnelheid.

Oplossing: 1. Identificeer het systeem: Het systeem bestaat uit auto A en auto B.

 1. Definieer de begin- en eindtoestand: De begintoestand is wanneer beide auto's stilstaan. De uiteindelijke toestand is nadat ze met elkaar in botsing zijn gekomen en aan elkaar blijven plakken.

 2. Bereken het momentum: Het initiële momentum van auto A en auto B is nul omdat ze in rust zijn. Het uiteindelijke momentum is de som van hun massa vermenigvuldigd met hun eindsnelheid, die we zullen aanduiden als V.

 3. Formuleer de vergelijking: De vergelijking voor behoud van momentum is:

0 = (1000 \, \text{kg} + 1500 \, \text{kg}) \times V

 1. Los de onbekenden op: deel beide zijden van de vergelijking door 2500 kg om V op te lossen:

V = 0 \, \text{m/s}

Daarom is de eindsnelheid van de gecombineerde auto's nul meter per seconde.

Wanneer en waar is behoud van momentum van toepassing

Momentum met behoudswetten 3

Voorwaarden voor de geldigheid van behoud van momentum

Het behoud van momentum is van toepassing onder bepaalde omstandigheden:

 1. Geïsoleerd systeem: Het systeem moet geïsoleerd zijn, wat betekent dat het geen interactie heeft met externe krachten of objecten. Deze voorwaarde zorgt ervoor dat geen externe krachten het momentum van het systeem beïnvloeden.

 2. Geen interne krachten: De interne krachten binnen het systeem mogen niet resulteren in een netto verandering in momentum. Interne krachten heffen elkaar op, wat leidt tot een constant totaal momentum.

Gevallen waarin behoud van momentum niet van toepassing is

Er zijn gevallen waarin het behoud van momentum niet van toepassing is:

 1. Externe krachten: Als externe krachten op het systeem inwerken, kan het behoud van momentum niet standhouden. Deze externe krachten kunnen het momentum van het systeem veranderen.

 2. Botsingen met energieoverdracht: Als er energieoverdracht plaatsvindt tijdens een botsing, zoals een explosie of een inelastische botsing, is het behoud van momentum alleen niet voldoende om de gebeurtenis nauwkeurig te beschrijven.

Hoe te bepalen of het momentum behouden blijft of niet

Momentum met behoudswetten 1

Om te bepalen of het momentum in een bepaalde situatie behouden blijft, volgt u deze stappen:

 1. Identificeer het systeem: definieer de objecten of deeltjes waaruit het systeem bestaat.

 2. Analyseer de krachten: Bepaal of er externe krachten op het systeem inwerken. Als er externe krachten zijn, kan het momentum niet behouden blijven.

 3. Bereken momentum: Bereken het momentum van elk object voor en na de gebeurtenis of interactie.

 4. Vergelijk het begin- en eindmomentum: Als het totale beginmomentum niet gelijk is aan het totale eindmomentum, dan blijft het momentum niet behouden.

Hoe momentum te berekenen zonder snelheid of massa

Technieken om momentum te vinden zonder snelheid

In sommige situaties moet u mogelijk het momentum berekenen zonder de snelheid te kennen. In dergelijke gevallen kunt u het concept van impuls gebruiken. Impuls wordt gedefinieerd als de verandering in momentum van een object en is gelijk aan het product van de kracht die op het object inwerkt en het tijdsinterval waarover de kracht wordt uitgeoefend.

De formule om de impuls te berekenen is:

\text{Impuls} = \text{Kracht} \times \text{Tijd}

Door de kracht en het tijdsinterval te kennen, kun je de verandering in momentum bepalen en vervolgens het momentum berekenen.

Methoden om momentum te bepalen zonder massa

Als je momentum moet vinden zonder de massa te kennen, maar je kent wel de kracht en snelheid, dan kun je de tweede bewegingswet van Newton gebruiken:

\text{Kracht} = \text{Massa} \times \text{Versnelling}

Als we de vergelijking herschikken, kunnen we de massa oplossen:

\text{Massa} = \frac{\text{Kracht}}{\text{Versnelling}}

Zodra je de massa hebt, kun je het momentum berekenen door de massa te vermenigvuldigen met de snelheid.

Uitgewerkte voorbeelden van het vinden van momentum zonder snelheid of massa

Laten we een voorbeeld bekijken om te illustreren hoe we momentum kunnen vinden zonder snelheid of massa:

Voorbeeld: Een kracht van 20 N werkt gedurende 5 seconden op een voorwerp. Zoek de verandering in momentum.

Oplossing: Om de verandering in momentum te vinden, kunnen we de formule voor impuls gebruiken:

\text{Impuls} = \text{Kracht} \times \text{Tijd}

Vervanging van de gegeven waarden:

\text{Impuls} = 20 \, \text{N} \times 5 \, \text{s} = 100 \, \text{N·s}

De verandering in momentum is 100 N·s.

Voorspellingen en toepassingen van de wet van behoud van momentum

Wat kan de wet van behoud van momentum voorspellen?

De wet van behoud van momentum kan verschillende uitkomsten in fysieke systemen voorspellen. Het kan worden gebruikt om de beweging te voorspellen van objecten die betrokken zijn bij botsingen of interacties, zoals bij biljart of auto-ongelukken. Door het behoud van momentum toe te passen, kan men de eindsnelheden, richtingen en het algehele gedrag van de betrokken objecten bepalen.

Praktische toepassingen van de wet van behoud van momentum

De wet van behoud van momentum heeft praktische toepassingen op tal van gebieden, waaronder:

 1. Autoveiligheid: Door het behoud van momentum te begrijpen, kunnen ingenieurs veiligere voertuigen ontwerpen door het gedrag van voertuigen tijdens botsingen te voorspellen.

 2. Sport: Het behoud van momentum is relevant in sporten als honkbal, waar de snelheid en richting van een bal nadat hij is geraakt afhankelijk zijn van het behoud van momentum.

 3. Raketvoortstuwing: De principes van behoud van momentum zijn cruciaal in raketvoortstuwingssystemen. Door gassen met hoge snelheid uit te drijven, kunnen raketten hoge snelheden in de tegenovergestelde richting bereiken.

Momentum Conservation Lab: een praktische demonstratie

Momentum met behoudswetten 2

Om de wet van behoud van momentum verder te begrijpen en toe te passen, kunt u overwegen een laboratorium voor momentumbehoud op te zetten. In dit lab kun je verschillende scenario's met botsingen of interacties opzetten en het momentum voor en na de gebeurtenis meten. Door de initiële en uiteindelijke momentumwaarden te vergelijken, kunt u het behoud van momentum verifiëren en praktijkervaring opdoen met het concept.

Numerieke problemen bij het vinden van momentum met behoudswetten

Probleem 1:

Een bal met een massa van 0.5 kg die beweegt met een snelheid van 4 m/s botst tegen een andere bal met een massa van 0.3 kg die aanvankelijk in rust was. Na de botsing beweegt de eerste bal met een snelheid van 1 m/s in dezelfde richting. Bereken de snelheid van de tweede bal na de botsing.

Oplossing:

Laat de snelheid van de tweede bal na de botsing gelijk zijn v.

Volgens de wet van behoud van momentum geldt:

m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2

WAAR m_1 = massa van de eerste bal = 0.5 kg, u_1 = beginsnelheid van de eerste bal = 4 m/s, m_2 = massa van de tweede bal = 0.3 kg, u_2 = beginsnelheid van de tweede bal = 0 m/s (aanvankelijk in rust), v_1 = eindsnelheid van de eerste bal = 1 m/s, v_2 = eindsnelheid van de tweede bal (nader te bepalen).

Vervanging van de gegeven waarden,

0.5 \maal 4 + 0.3 \maal 0 = 0.5 \maal 1 + 0.3 \maal v_2

2 + 0 = 0.5 + 0.3 \maal v_2

0.3v_2 = 2 - 0.5

0.3v_2 = 1.5

v_2 = \frac{1.5}{0.3} = 5 \, \text{m/s}

Daarom is de snelheid van de tweede bal na de botsing 5 m/s.

Probleem 2:

Een auto met een massa van 1200 kg beweegt met een snelheid van 20 m/s. Hij komt in botsing met een stilstaande auto met een massa van 1500 kg. Na de botsing bewegen beide auto's samen met een snelheid van 10 m/s. Bereken de beginsnelheid van de tweede auto.

Oplossing:

Laat de beginsnelheid van de tweede auto zijn u_2.

Volgens de wet van behoud van momentum geldt:

m_1u_1 + m_2u_2 = (m_1 + m_2)v

WAAR m_1 = massa van de eerste auto = 1200 kg, u_1 = beginsnelheid van de eerste auto = 20 m/s, m_2 = massa van de tweede auto = 1500 kg, u_2 = beginsnelheid van de tweede auto (nader te bepalen), v = eindsnelheid van beide auto's na de botsing = 10 m/s.

Vervanging van de gegeven waarden,

1200 \maal 20 + 1500 \maal 0 = (1200 + 1500) \maal 10

24000 = 2700 \maal 10

24000 = 27000

Dit is niet mogelijk. Er moet dus sprake zijn van een fout in de gegeven informatie of berekening.

Probleem 3:

Een kanon met een massa van 2 kg vuurt een kogel met een massa van 0.05 kg af met een beginsnelheid van 400 m/s. Bepaal de terugslagsnelheid van het pistool.

Oplossing:

Laat de terugslagsnelheid van het pistool zijn v.

Volgens de wet van behoud van momentum geldt:

m_1u_1 = m_1v_1 + m_2v_2

WAAR m_1 = massa van het pistool = 2 kg, u_1 = beginsnelheid van het kanon = 0 m/s (aanvankelijk in rust), m_2 = massa van de kogel = 0.05 kg, v_1 = eindsnelheid van het kanon (nader te bepalen), v_2 = eindsnelheid van de kogel = -400 m/s (tegengestelde richting van de beginsnelheid).

Vervanging van de gegeven waarden,

2 \tijden 0 = 2 \tijden v_1 + 0.05 \tijden (-400)

0 = 2v_1 - 20

2v_1 = 20

v_1 = \frac{20}{2} = 10 \, \text{m/s}

Daarom is de terugslagsnelheid van het kanon 10 m/s.

Scroll naar boven