Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Lambda Geeks

Deze gebruiksvoorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") zijn tussen u (als u jonger bent dan de wettelijke meerderjarigheid, omvat "u" uw ouders of wettelijke voogden) en lambdageeks.com. (“lambdageeks”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot de website van lambdageeks (hieronder gedefinieerd) (de “site”). Lees ze aandachtig door. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de site of door informatie te verstrekken via de site, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u een bepaalde service op de site gebruikt of via de site bent benaderd, stemt u er bovendien mee in onderworpen te zijn aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op dergelijke services, en dergelijke regels of richtlijnen zullen door verwijzing worden opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, of als u niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden die door lambdageeks zijn vastgesteld voor gebruik van en toegang tot de site, mag u de site niet openen of anderszins gebruiken.

Tenzij u de website van lambdageeks bezoekt die specifiek anders toestaat, (i) mogen kinderen jonger dan 13 jaar de site niet bezoeken of anderszins gebruiken, en (ii) u erkent dat u 13 jaar of ouder bent, en, indien jonger dan 18 jaar de site gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd.

u gaat akkoord met de algemene voorwaarden van het privacybeleid van lambdageeks (“Privacybeleid“) hierbij door middel van verwijzing gekoppeld, waarin de manieren worden beschreven waarop we persoonlijke informatie gebruiken die van u is of die verband houdt met u.

“SITE” GEDEFINIEERD

De "Site" omvat verschillende lambdageeks-sites in verschillende subdomeinen/talen, inclusief maar niet beperkt tot alle inhoud, materialen, informatie, beleid, wijzigingen, updates, verbeteringen, revisies, nieuwe functies en/of nieuwe webeigenschappen van dergelijke pagina's, samen met alle Sites diensten die via dergelijke websites en webpagina's worden geleverd.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze Gebruiksvoorwaarden. lambdageeks heeft het recht, maar niet de plicht, om eventuele fouten of weglatingen in enig deel van de site en deze gebruiksvoorwaarden te corrigeren. lambdageeks behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van de site of deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen, te verwijderen of te beëindigen, geheel of gedeeltelijk, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op de site zijn geplaatst. Als u de site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

GEBRUIK OP DE SITE

Beperkingen op gebruik

U stemt ermee in de site alleen te gebruiken zoals hierin wordt vermeld. Je zal niet:

  • Verzend naar de Site enige inhoud, of gedraag u op enigerlei wijze, die kan worden opgevat als lasterlijk, smadelijk, obsceen, onverdraagzaam, hatelijk, racistisch beledigend, vulgair, intimiderend, opruiend, pornografisch, gewelddadig, godslasterlijk, bedreigend, onnauwkeurig, bedrieglijk of onwettig, of dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met enige wet.
  • Stuur een bulk commerciële e-mail, stuur een ongevraagde e-mail, of voer enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven uit of stuur deze door naar een partij. Vervalsen of verwijderen van auteursattributies, copyrightvermeldingen of juridische of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van materiaal dat toegankelijk is via de Site.
  • Verzamel of verzamel op een andere manier informatie over anderen, inclusief e-mailadressen en telefoonnummers.
  • Gebruik de site op een manier die de site kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de site door een andere partij kan verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het uploaden van bestanden die virussen of corrupte bestanden bevatten.
  • Materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk via de Site beschikbaar is gesteld of is verstrekt.
  • Alle toepasselijke wet- of regelgeving overtreden, inclusief wetten of regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom, of deze gebruiksvoorwaarden of richtlijnen van de site schenden.
  • Toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot het account van een andere gebruiker, of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of proberen een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit tijdens het gebruik van de Site, inclusief een verkeerde voorstelling van zaken als een agent of vertegenwoordiger van lambdageeks, of een verkeerde voorstelling van zaken die onze goedkeuring van u of uw product of activiteit aangeven of suggereren.
  • Gebruik de site op een manier die een risico kan vormen voor de veiligheid of gezondheid van een persoon, een risico kan vormen voor de openbare veiligheid of gezondheid, de nationale veiligheid in gevaar brengt of een onderzoek door wetshandhavers verstoort.

VRIJGEVEN VAN INFORMATIE

Openbaarmaking onder de wet

lambdageeks behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken van lambdageeks.

Correcte persoonlijke informatie verstrekken

Tijdens het gebruik van de Site moet u bepaalde informatie invoeren, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk identificeerbare informatie (gezamenlijk "Informatie"). U verklaart en garandeert dat u lambdageeks volledige, waarheidsgetrouwe en correcte informatie zult verstrekken en dat u dergelijke informatie op de site onmiddellijk zult bijwerken als redelijkerwijs noodzakelijk en zoals vereist door de site.

MATERIAAL

Licentie in materialen

Tenzij u lid wordt van de schrijversgemeenschap van lambdageeks, claimt lambdageeks geen eigendom van gegevens, informatie (zowel persoonlijk als anderszins), opmerkingen, suggesties, feedback of ander materiaal dat u invoert via de site (gezamenlijk "Materialen") . Door materiaal te verzenden, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, verleent u lambdageeks en haar gelieerde bedrijven en sublicentiehouders echter een niet-exclusieve, royaltyvrije, compensatievrije, eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare licentie om dergelijke Materialen voor welk doel dan ook naar goeddunken van lambdageeks, inclusief maar niet beperkt tot het opnemen van dergelijke materialen in de site, en het bevestigen dat dergelijke materialen niet-vertrouwelijk en niet-eigendom zijn. U doet hierbij afstand van alle rechten op een claim tegen lambdageeks voor vermeende of daadwerkelijke inbreuken op eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit, morele rechten en rechten van toeschrijving in verband met dergelijke materialen.

Gebruikersverklaringen en garanties

Door de Site te gebruiken of te openen of uw Materialen te uploaden, invoeren, verstrekken of indienen, verklaart en garandeert u dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op uw Materialen die nodig zijn om de licenties te verlenen die in deze Sectie (Materialen) worden verleend, inclusief, zonder beperking, alle rechten die nodig zijn om de Materialen in te voeren of in te dienen, en alle rechten, bevoegdheden en bevoegdheden te hebben om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en hieronder volledig uit te voeren, (1) vertegenwoordigen en garanderen dat uw gebruik van de Site , Site-inhoud en/of Materialen geen inbreuk maken op of inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig intellectueel eigendomsrecht van derden, recht op publiciteit of privacy, recht op handelsgeheim of vertrouwelijkheid, of contractueel recht, of een andere overeenkomst waaraan u gebonden bent of enige wet, regel of voorschrift schenden, (2) vertegenwoordigen en garanderen dat u alle toepasselijke wetten, contracten en/of overeenkomsten zult naleven, op eigen kosten en aansprakelijk in verband met uw gebruik van of toegang tot de Site, en (3) ga ermee akkoord dat lambdageeks niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor het accepteren of niet accepteren van uw Materialen of voor het al dan niet verwijderen van uw Materialen, geheel of gedeeltelijk.

Uw verantwoordelijkheid voor materialen en de controlerechten van lambdageeks

U bent verantwoordelijk voor uw eigen Materialen en de gevolgen van het verzenden van die Materialen. lambdageeks is niet verplicht om toezicht te houden op het gebruik van de site door u of een andere gebruiker. lambdageeks behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de site te beoordelen en te controleren, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruik van een gebruikers-ID en/of wachtwoord bij toegang tot de site en alle materialen die zijn ingevoerd of herzien op de site, en om alle materialen in zijn enige vorm te verwijderen. discretie. lambdageeks behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de site te beperken of te beëindigen, inclusief, maar niet beperkt tot, uw toegang tot een of alle van de diensten die daaronder worden aangeboden of uw mogelijkheid om een ​​gebruikers-ID en/of wachtwoord van de site te gebruiken, op elk moment zonder kennisgeving indien wij zijn van mening dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of waarschijnlijk deze gebruiksvoorwaarden zult schenden. Uw enige remedie tegen lambdageeks in het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze gebruiksvoorwaarden, de site of uw gebruik daarvan, is om deze gebruiksvoorwaarden te beëindigen door uw gebruik van de site te staken. lambdageeks kan ook elk aspect van de site op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een functie, database of inhoud van de site.

DISCLAIMERS

Geen vertrouwen of medisch advies

De Site kan algemene informatie bevatten met betrekking tot medische aandoeningen en de behandeling van dergelijke aandoeningen. Dergelijke informatie is niet bedoeld als vervanging voor medisch advies. De Site mag niet worden gebruikt in plaats van een bezoek of consultatie, of om anderszins het advies van uw arts of andere zorgverlener in te winnen. U erkent dat lambdageeks zich niet bezighoudt met het verlenen van juridische, medische, counseling of andere professionele diensten of advies. We raden u aan om onmiddellijk passend professioneel advies in te winnen bij uw arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg voor elke situatie of probleem die u heeft.

Inhoud reserveren

Alle inhoud die beledigend is, haat verspreidt, raciaal is of op enigerlei wijze iemands mening schaadt, zal nooit vermaakt worden. We houden onze inhoud gemodereerd om de integriteit van individuen te behouden. We behouden ons alle rechten voor om dergelijke inhoud te weigeren op het moment dat we een melding tegenkomen of krijgen.

De site kan ook algemene informatie en bewustzijn bevatten over applicatiebeveiliging in Technologie die puur voor educatieve doeleinden is. Lambdageeks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het misbruiken of verkeerd interpreteren van de kennis.

Externe links of verwijzingen

De Site kan links of verwijzingen bevatten naar sites van andere partijen, welke links uitsluitend voor uw gemak worden aangeboden. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen en zijn voor de privacy of andere praktijken van dergelijke externe sites (welke sites geen deel uitmaken van de Site), en lambdageeks wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke sites en sites die daarmee verband houden. lambdageeks onderschrijft niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, direct of indirect, enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met enige inhoud, advertenties, producten of andere informatie op of beschikbaar van dergelijke gelinkte sites of enige andere link op een gekoppelde site. We moedigen onze gebruikers aan om hiermee rekening te houden als ze besluiten dergelijke externe sites te bezoeken en om het toepasselijke privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van elk van dergelijke sites te lezen.

Afwijzing van verklaringen en garanties

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de site van lambdageeks op eigen risico is. Inspanningen van lambdageeks om de site te wijzigen, worden niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze beperkingen. De lambdageeks-site, inclusief alle inhoud, informatie of diensten die via de site worden aangeboden, wordt geleverd "zoals het is", voor het gemak van alle gebruikers zonder enige vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook aan u of een derde partij, inclusief, zonder beperking, enige uitdrukkelijke of impliciete garanties (1) van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, (2) van informatieve inhoud of nauwkeurigheid, (3) van niet-inbreuk, (4) van rustig genot, (5) van titel, (6) dat de site foutloos, tijdig, veilig of ononderbroken zal werken, actueel en up-to-date is en de producten en diensten van lambdageeks nauwkeurig beschrijft, of vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, (7) dat eventuele defecten of fouten in de site zal worden gecorrigeerd, of (8) dat de site compatibel is met een bepaald hardware- of softwareplatform.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Lambdageeks en zijn functionarissen, directeuren, agenten, werknemers, licentiegevers, vertegenwoordigers, interne operationele eenheden, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, sublicentiehouders, sponsors, opvolgers en rechtverkrijgenden, onafhankelijke contractanten en verbonden partijen (gezamenlijk met lambdageeks, de "lambdageeks" entiteiten") aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enig verlies van winst, verlies van gebruik, verlies van gegevens, bedrijfsonderbrekingen of enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de lambdageeks-site of met de vertraging of onmogelijkheid om deze te gebruiken, of voor een inbreuk op de beveiliging in verband met de overdracht van gevoelige informatie via de lambdageeks-site, of voor informatie, producten en diensten die via de site toegankelijk zijn, of anderszins voortkomend uit het gebruik ervan, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, regelgeving, precedent van gewoonterecht of anderszins, zelfs als lambdageeks op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade en zelfs als deze schade het gevolg is van nalatigheid of grove nalatigheid van lambdageeks. Omdat sommige staten/rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke staten is de aansprakelijkheid van lambdageeks beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan. Aanvullende disclaimers verschijnen in de hoofdtekst van de site en zijn hierin door verwijzing opgenomen. Voor zover dergelijke disclaimers grotere beperkingen opleggen aan uw gebruik van de site of het daarin opgenomen materiaal, zijn dergelijke grotere beperkingen van toepassing.

VRIJWARING

U vrijwaart, verdedigt (of schikt) en vrijwaart de lambdageeks-entiteiten van alle claims, acties, procedures, verliezen, schikkingen, vonnissen, aansprakelijkheden, rechtszaken, schadevergoedingen, geschillen of eisen, inclusief maar niet beperkt tot elke procedure, onderzoek of claim door een zelfregulerende organisatie, staats- of federale effectenagentschap of commissie, en inclusief redelijke advocatenhonoraria en alle andere kosten, vergoedingen en uitgaven (gezamenlijk "claims") tegen een van de lambdageeks-entiteiten voor zover toegestaan ​​door de wet die voortvloeien uit of in verband met (1) uw gedrag, levering van materialen of gebruik van de site, of dergelijke acties door een derde partij via u, (2) uw schending van de rechten van een andere persoon of partij, (3) alle verstrekte materialen of door u beschikbaar gesteld, en (4) elke schending of schending door u van uw verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot elke schending van uw verklaringen en garanties hierin. In verband met Claims die aanleiding kunnen geven tot uw schadeloosstellingsverplichtingen zoals hierboven uiteengezet, hebben de lambdageeks-entiteiten het exclusieve recht, naar hun keuze, om de rechtszaak, actie of procedure te verdedigen, te compromitteren en/of te schikken, en u zult worden gebonden door de vaststelling van een rechtszaak, actie of procedure die zo wordt verdedigd of een compromis of schikking die op deze manier tot stand is gebracht. De rechtsmiddelen die in deze sectie worden geboden, zijn niet exclusief en beperken niet alle andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor de lambdageeks-entiteiten op grond van deze sectie.

DIVERSE

Geen joint venture

U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en lambdageeks als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de site.

geen verklaring van afstand

Het falen van lambdageeks om enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand of beperking van het recht van lambdageeks om vervolgens strikte naleving van die bepaling of enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen en af ​​te dwingen.

Toewijzing

Geen enkele toewijzing, delegatie of andere overdracht van deze gebruiksvoorwaarden mag door u worden gedaan (van rechtswege of anderszins) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van lambdageeks, naar eigen goeddunken. lambdageeks kan haar rechten en verplichtingen hieronder overdragen aan een andere partij.

Statuut van beperkingen

Elke rechtsvordering die u heeft met betrekking tot uw gebruik van de Site moet binnen een jaar na het ontstaan ​​van de claim of rechtsvordering worden ingesteld; daarna zal een dergelijke claim voor altijd verjaard zijn, zonder rekening te houden met enige tegenstrijdige wetgeving.

Overeenkomst bindend

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weer te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de rest van deze Gebruiksvoorwaarden zullen onverminderd van kracht blijven en effect.

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan lambdageeks onder deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen voldoende indien schriftelijk en verzonden via persoonlijke bezorging, afgeleverd door een grote commerciële koeriersdienst, of gepost, gefrankeerd of gefrankeerd, per aangetekende of aangetekende post, met ontvangstbewijs gevraagd, aan lambdageeks, waarbij dergelijke kennisgevingen van kracht zijn vanaf de datum van daadwerkelijke, bevestigde ontvangst door lambdageeks. Kennisgevingen aan u worden geacht effectief te zijn indien ze zijn verzonden naar het door u verstrekte e-mail-, fax-, postadres of andere contactgegevens, en worden geacht van kracht te zijn zodra ze zijn bevestigd of één dag nadat ze zijn verzonden.

Volledige overeenkomst

Tenzij u lid wordt van de schrijversgemeenschap van lambdageeks, bevatten deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en lambdageeks met betrekking tot de site. Het vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en lambdageeks met betrekking tot de Site. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van enige kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van partijen dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld. De kopjes en andere bijschriften in deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen voor het gemak en ter referentie en mogen niet worden gebruikt bij het interpreteren, interpreteren of afdwingen van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. De algemene voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden die aansprakelijkheden toewijzen aan de partijen die verder gaan dan de looptijd van deze gebruiksvoorwaarden, blijven van kracht na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden. Lambda Geeks is gevestigd op:
Lambda-nerds
Pratidhwani, gebouwen nr. 07-0510,
Nieuwe stad, Rajarhat,
Calcutta, West-Bengalen,
Indië, speld – 700161
+ 91-8106864654

Vragen over dit beleid moeten worden gericht aan: legal@lambdageeks.com

Scroll naar boven